C. Vragen over het pensioenfonds MN

1. Actieve deelnemers

Gaan de opgebouwde aanspraken ook over naar PMT?

Alle betrokken partijen zien er voordelen in om zowel de opgebouwde aanspraken als nieuwe opbouw onder te brengen in één fonds. De besluitvorming naar welke partij de opgebouwde aanspraken en uitkeringen worden overgedragen, moet nog plaatsvinden.

 

Wat betekent een overgang voor de hoogte van mijn opgebouwde aanspraken?

De hoogte van de aanspraken na overgang naar de nieuwe uitvoerder is voor Pensioenfonds MN één van de belangrijkste criteria in het selectietraject. Uitgangspunt is dat de huidige opgebouwde aanspraken zo veel als mogelijk behouden blijven. Over de exacte gevolgen voor de door u opgebouwde aanspraken gaan we u uitgebreid en zorgvuldig informeren.

 

Ga ik er nog verder op achteruit?

De bedoeling is om de waarde van aanspraken te behouden bij de overdracht. Maar wanneer resultaten in 2022 of daarna tegenvallen, zou het kunnen dat het wettelijk nodig is om te korten. Dat is zowel zo bij behoud van het eigen pensioenfonds als wanneer wordt overgedragen naar een ander fonds.

 

Is het mogelijk dat opgebouwde aanspraken worden verlaagd vóór overgang naar een ander fonds?

De bedoeling is om de waarde van aanspraken te behouden bij de overdracht. In dat geval gaat niemand er in waarde op achteruit. Vóór overgang kunnen de aanspraken verlaagd worden, bijvoorbeeld als het nieuwe fonds een hogere dekkingsgraad heeft dan pensioenfonds MN.

Wanneer de financiële markten daarna – dus na de overdracht - zouden tegenzitten, zou het wel kunnen dat het huidige of toekomstige fonds moet verlagen.

 

Als ik met pensioen ga of overlijd vóórdat de collectieve waardeoverdracht is gerealiseerd, wat gebeurt er dan?

Tot aan het moment dat de collectieve waardeoverdracht is gerealiseerd, ontvangt u of uw nabestaande(n) een uitkering van twee pensioenfondsen. Een uitkering vanuit uw opgebouwd pensioen bij Pensioenfonds MN en een uitkering vanuit nieuw opgebouwde (en verzekerde) rechten bij het nieuwe fonds PMT.

 

2. Arbeidsongeschiktheid

Wijzigt er iets voor mij per 1 januari 2022?

Wanneer u op 31 december 2021 arbeidsongeschikt was, wijzigt er voorlopig niets voor u. Uw opgebouwde pensioenaanspraken blijven bij Pensioenfonds MN. De pensioenopbouw van arbeidsongeschikte deelnemers vindt nog bij Pensioenfonds MN plaats via premievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid. Voor vragen over uw opgebouwde pensioenaanspraken kunt u terecht bij Pensioenfonds MN.

 

Wanneer Pensioenfonds MN besluit tot een collectieve waardeoverdracht aan een nieuw fonds, geldt dat voor alle pensioenen waarvoor zij nu nog verantwoordelijk is, dus ook de aanspraken waarvoor premievrije voortzetting geldt. De premievrije voortzetting wordt, als u daar recht op heeft, overgenomen door het nieuwe fonds.

 

3. Nabestaandenpensioen

Ik ontvang een nabestaandenpensioen. Wijzigt er iets voor mij per 1 januari 2022?

Voorlopig wijzigt er niets voor u. U blijft uw pensioenuitkering ontvangen van Pensioenfonds MN.

Uw pensioen wordt later met een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan een nieuw fonds.

 

Is er reden tot zorg over de continuïteit van pensioenuitkeringen van de huidige en toekomstige gepensioneerden en personen die een nabestaandenpensioen ontvangen?

Nee. Bij de keuze voor de overgang naar een nieuw pensioenfonds is onder andere gekeken naar de financiële gezondheid van dit pensioenfonds en de stabiliteit hiervan. Alle pensioenfondsen staan ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

 

4. Gepensioneerden

Wijzigt er iets voor mij per 1 januari 2022?

Voorlopig wijzigt er niets voor u. U blijft uw pensioenuitkering ontvangen van Pensioenfonds MN.

Het pensioen wordt later met een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan een nieuw fonds.

 

Ik ben al gepensioneerd; wat betekent dit voor mijn pensioenuitkering? Gaat deze omhoog of omlaag?

De hoogte van de pensioenuitkering na overgang naar de nieuwe uitvoerder is voor Pensioenfonds MN één van de belangrijkste criteria in het selectietraject van een nieuwe uitvoerder. De bedoeling is om deze, zo veel als mogelijk, gelijk te houden. Over de exacte gevolgen voor de door u opgebouwde aanspraken gaan we u uitgebreid en zorgvuldig informeren.

 

Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het nieuwe fonds of verlaging in de toekomst noodzakelijk is of dat indexatie mogelijk is.

 

Is er reden tot zorg over de continuïteit van pensioenuitkeringen van de huidige en toekomstige gepensioneerden en personen die een nabestaandenpensioen ontvangen?

Nee. Bij de keuze voor de overgang naar een nieuw pensioenfonds is onder andere gekeken naar de financiële gezondheid van dit pensioenfonds en de stabiliteit hiervan. Wij kunnen echter niet voorzien wat de toekomst hierin gaat brengen, maar dat geldt voor alle pensioenfondsen in Nederland.

 

Het is afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het nieuwe fonds of verlaging in de toekomst noodzakelijk is of dat indexatie mogelijk is.

 

5. Ingangsdatum pensioen in 2022

Ik ben van plan in 2022 met (deeltijd) pensioen te gaan. Bij welk fonds moet ik dat aanvragen?

Voor het opgebouwde pensioen blijft u, zolang er geen collectieve waardeoverdracht is uitgevoerd, bij Pensioenfonds MN. U kunt contact opnemen met Pensioenfonds MN voor de tot en met 31 december 2021 opgebouwde rechten. Als u vanaf 1 januari 2022 ook pensioen heeft opgebouwd bij PMT, kunt u voor dat deel contact opnemen met PMT.

 

6. Uit dienst voor 1 januari 2022 – slapers

Wijzigt er iets voor mij per 1 januari 2022?

Voorlopig wijzigt er niets voor u. Uw opgebouwde pensioen tot 31 december 2021 blijft bij Pensioenfonds MN. Voor vragen over uw opgebouwd pensioen kunt u terecht bij Pensioenfonds MN.

De opgebouwde pensioenen worden later met een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan een ander fonds. Hierna houdt Pensioenfonds MN op te bestaan.

 

7. Uit dienst op/na 1 januari 2022

Ik ga dit jaar uit dienst, hoe zit het met waardeoverdracht?

U heeft pensioen opgebouwd bij pensioenfonds MN en bij PMT. U kunt bij de nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen om het pensioen van pensioenfonds MN en het pensioen bij PMT over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

Het kan zijn dat het bij PMT opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens valt en als ‘klein pensioen’ wordt gezien (in 2022: minder dan 520,35 euro bruto per jaar). Kleine pensioenen worden automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.

 

8. Waardeoverdracht

Is individuele waardeoverdracht in 2022 mogelijk?

Een verzoek tot individuele waardeoverdracht kan alleen ingediend worden als u deelnemer wordt aan een pensioenregeling bij een andere werkgever dan MN. Pensioenfonds MN mag bij een beleidsdekkingsgraad van 100% of hoger meewerken aan een waardeoverdracht van pensioen. De huidige beleidsdekkingsgraad vindt u terug op www.pensioenfondsmn.nl.

 

Het is niet mogelijk om de waarde van de bij Pensioenfonds MN opgebouwde aanspraken individueel over te dragen aan PMT. Pensioenfonds MN is op dit moment bezig om de opgebouwde aanspraken collectief bij een andere uitvoerder (indien mogelijk PMT) onder te brengen.

 

9. UPO 2021

Ontvang ik nog een UPO?

Nee. Actieve deelnemers ontvangen een eindbrief waarin de deelname bij Pensioenfonds MN is bevestigd. De opgave van opgebouwde aanspraken per 31 december 2021 bevat dezelfde informatie als normaliter bij een UPO wordt verstrekt.

 

Gepensioneerden hebben inmiddels hun UPO jaaropgaven en pensioenspecificaties ontvangen.

 

10. Overige vragen

Waar kan ik met m’n vragen terecht?

Op www.pensioenfondsmn.nl vindt u veel informatie. U kunt ons ook mailen via pensioenfondsmn@mn.nl of neem telefonisch contact met ons op via 070 - 316 04 66. Wanneer uw vraag eigenlijk voor de werkgever of PMT is bestemd, verwijzen wij u door.

 

Daarnaast zijn deelnemers en pensioengerechtigden van harte welkom om vragen te stellen tijdens de Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden die op 17 februari 2022 wordt gehouden.