C. Vragen over de toekomst van pensioenfonds MN

1. Algemeen

Hoe zien de tijdslijnen er uit? Wanneer is de uitkomst duidelijk?

Nu de nieuwe CAO van MN in werking is getreden, is de nieuwe pensioenopbouw per 1 januari 2022 gestart bij PMT. De opgebouwde aanspraken zullen via een collectieve waardeoverdracht op een later tijdstip naar een andere pensioenuitvoerder gaan. Nadat het bestuur een besluit hierover heeft genomen, wordt een stappenplan met tijdslijnen gemaakt.

 

Hoe word ik in het proces geïnformeerd over genomen besluiten?

Het fonds informeert de deelnemers in de komende periode over de voortgang in het proces; vergelijkbaar met de informatievoorziening die tot nu toe al heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt via de reguliere kanalen (m.n. website, nieuwsbrief).

 

Hoe worden de financiële verschillen tussen pensioenfonds MN en andere pensioenfondsen gecompenseerd?

Voor de nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2022 hebben sociale partners nadere afspraken in de MN CAO vastgelegd. Voor de collectieve waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen wordt het traject nog nader uitgewerkt tussen Pensioenfonds MN en de nieuwe pensioenuitvoerder. De hoogte van het pensioen na overgang naar de nieuwe uitvoerder is voor Pensioenfonds MN één van de belangrijkste criteria in het selectietraject van een nieuwe uitvoerder. De bedoeling is om deze, zo veel als mogelijk, gelijk te houden. Over de exacte gevolgen voor de door u opgebouwde aanspraken gaan we u uitgebreid en zorgvuldig informeren.

 

2. Collectieve waardeoverdracht

Wat is collectieve waardeoverdracht?

Bij collectieve waardeoverdracht worden alle opgebouwde pensioenen en lopende pensioenuitkeringen overgebracht naar een andere pensioenuitvoerder. De bedoeling is om het pensioen door middel van een collectieve waardeoverdracht over te brengen naar een andere pensioenuitvoerder.

Aan welke pensioenuitvoerder draagt pensioenfonds MN over?

Pensioenfonds MN heeft nog geen besluit genomen aan welke pensioenuitvoerder zij de opgebouwde pensioenen en lopende pensioenuitkering wil overdragen. Hiervoor doet het fonds op dit moment nader onderzoek waarbij wij rekening houden met evenwichtige belangenafweging. Het is de wens om zowel de toekomstige opbouw voor werknemers als de opgebouwde aanspraken van deelnemers als de lopende pensioenen van de pensioengerechtigden bij één uitvoerder en dus PMT te hebben. Echter, er zijn ook nog andere pensioenuitvoerders in beeld. Het bestuur moet nog besluiten welke oplossing het meest evenwichtig en verantwoord is.

 

Wie beslist over collectieve waardeoverdracht?

Het bestuur van het pensioenfonds neemt het besluit tot een collectieve waardeoverdracht. Maar de ontvangende pensioenuitvoerder moet ook instemmen met de waardeoverdracht. Daarnaast moet de toezichthouder De Nederlandsche Bank geen bezwaar hebben tegen de collectieve waardeoverdracht.

 

Wanneer vindt de collectieve waardeoverdracht plaats?

Een collectieve waardeoverdracht is een zorgvuldig proces. Dit wordt nu nader uitgewerkt en hier wordt u ter zijner tijd over geïnformeerd.

 

Wie houdt toezicht op het hele proces van de collectieve waardeoverdracht en liquidatie?

Naast het toezicht en het noodzakelijke 'geen bezwaar' van De Nederlandsche Bank, wordt de collectieve waardeoverdracht ook gecontroleerd door een certificerend actuaris en accountant. De Raad van Toezicht kijkt mee of het bestuur het juiste proces doorloopt. Daarnaast heeft het pensioenfonds een onafhankelijke partij gevraagd om een audit uit te voeren op het hele proces en alle berekeningen.

 

Mag je als deelnemer bezwaar maken tegen de overdracht van opgebouwde aanspraken?

Nee. De CWO vindt plaats omdat Pensioenfonds MN gaat liquideren (‘ophoudt te bestaan’). Dit traject vindt doorgang als DNB geen bezwaar heeft. Een individuele deelnemer kan deze CWO niet voorkomen.

 

Worden onze aanspraken straks gekort als het fonds ophoudt te bestaan?

Dit is afhankelijk van de afspraken die bij de overgang van de opgebouwde aanspraken worden gemaakt, van de rentestand en van de dekkingsgraden van Pensioenfonds MN en van het overnemende fonds.

 

3. Liquidatie van het pensioenfonds MN

Is het zeker dat Pensioenfonds MN ophoudt te bestaan?

Ja. Pensioenfonds MN is een gesloten fonds en zal geliquideerd worden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat de toekomstbestendigheid op termijn niet meer gewaarborgd is.

 

Wanneer bestaat pensioenfonds MN niet meer?

Na de collectieve waardeoverdracht zal het fonds nog enige tijd bestaan voordat de liquidatie helemaal afgerond is. Hoelang deze periode van ‘in liquidatie zijn’ duurt is onder meer afhankelijk van een jaarafsluiting en het vaststellen dat het fonds alle rechten en plichten is nagekomen. Daarna zal het pensioenfonds ophouden te bestaan.