Pensioenfonds MN gelooft in het samengaan van financieel en maatschappelijk rendement van beleggingen. Pensioenfonds MN streeft er naar door middel van investeringen in zorgvuldig geselecteerde ondernemingen een positieve bijdrage te leveren op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Met dit doel in gedachten heeft Pensioenfonds MN een verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd. Pensioenfonds MN laat zich adviseren en ondersteunen door MN op het gebied van verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen gebeurt op basis van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI). Het PRI initiatief is een wereldwijd netwerk van meer dan 1200 institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders, die samen optrekken om verantwoord beleggen verder te ontwikkelen. MN is, mede als vertegenwoordiger voor Pensioenfonds MN, ondertekenaar van de PRI. 

 
De PRI-principes hebben betrekking op:
  • het integreren van ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) in beleggingsbeslissingen
  • het nemen van verantwoordelijkheid als aandeelhouder
  • het rapporteren over het verantwoord beleggingsbeleid
 

Verantwoord Beleggingsbeleid in vier pijlers

Pensioenfonds MN hanteert vier pijlers om verantwoord beleggen tot uitvoering te brengen, namelijk: Actief aandeelhouderschap, ESG-integratie, Uitsluiting en Thematische beleggingen.
 
  • Uitsluiting: er wordt niet belegd in bedrijven of landen die niet in overeenstemming met internationale verdragen handelen.
  • ESG-integratie: het toepassen van criteria voor milieu-, sociaal- en goed bestuur beleid.
  • Actief aandeelhouderschap: MN stemt namens Pensioenfonds MN op aandeelhoudersvergaderingen, gaat waar nodig met de onderneming in gesprek over economische en ESG-factoren en neemt juridische stappen om schades te verhalen. Als eerder genoemde zaken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan worden overgegaan tot uitsluiting van een onderneming.
  • Thematische beleggingen: bij thematisch beleggen worden investeringsmogelijkheden binnen bestaande vermogenscategorieën in kaart gebracht die zowel vanuit rendementsperspectief als vanuit ESG motief interessant zijn.

Actief aandeelhouderschap

MN maakt namens Pensioenfonds MN gebruik van de mogelijkheden om als belegger zeggenschap en invloed uit te oefenen op de ondernemingen waar Pensioenfonds MN een belang in heeft. Zo zorgt MN ervoor dat op het merendeel van de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen gestemd wordt, op een wijze die aansluit bij de principes van maatschappelijk verantwoord beleggen. Tevens brengt MN mogelijke ESG-risico’s in kaart en gaat het mede namens Pensioenfonds MN de dialoog aan met ondernemingen om een verandering van het beleid te realiseren. In geval van financiële schade als gevolg van vermeend frauduleus handelen van een onderneming waarin belegd is, kan over worden gegaan tot een juridische procedure.
 

Stembeleid op maat

MN voert voor Pensioenfonds MN een op maat gemaakt stembeleid uit. Vanwege het grote aantal ondernemingen waar gestemd moet worden, wordt het stembeleid in opdracht van MN uitgevoerd door ISS (Institutional Shareholder Services). ISS heeft bijna 30 jaar ervaring met het adviseren van vermogensbeheerders op het gebied van corporate governance. Daarnaast adviseert ISS  over stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen met  agendapunten die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord beleggen.
 
In Nederland laat MN, mede namens Pensioenfonds MN, ook haar stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. In sommige gevallen doet MN dit zelf en in andere gevallen wordt zij vertegenwoordigd door andere institutionele beleggers. Zo werkt MN onder andere nauw samen met leden van Eumedion, een Nederlands samenwerkingsverband van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance. 
 
Lees hier het volledige stembeleid en ga via de stemrapportage van MN eenvoudig na hoe er per onderneming gestemd is.
 

Dialoogprogramma om verbeteringen op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen

Bij een dialoogprogramma gaat MN namens Pensioenfonds MN in gesprek met bedrijven waar ESG factoren kunnen worden verbeterd. MN selecteert de ondernemingen die betrokken zijn bij controverses, of in overtreding zijn van internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen. Vervolgens gaat MN namens Pensioenfonds MN de dialoog aan, met als doel verbeteringen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te realiseren. Tijdens het dialoogprogramma worden vorderingen gemeten en beoordeeld. Belangrijke graadmeters bij een beoordeling zijn onder andere de mate waarin een bedrijf wil meewerken en de openheid van zaken die zij geeft. Ieder kwartaal rapporteert MN met welke bedrijven de dialoog is aangegaan. Tevens wordt er in deze rapportage vastgelegd welke vorderingen zijn gemaakt. Op het dashboard van MN is inzichtelijk met welke ondernemingen MN de dialoog voert en waarover.   
 

Juridische procedures gericht op wetsovertreders

Een derde onderdeel van actief aandeelhouderschap is het programma van zogenoemde class actions. Deze collectieve rechtszaken zijn gericht op ondernemingen die wettelijke overtredingen hebben begaan en daarmee financiële schade veroorzaakt hebben voor de aandeelhouders. Door middel van deze class actions helpt MN aandeelhouders, waaronder Pensioenfonds MN, om geleden schade vergoed te krijgen. Daarnaast kunnen class actions gebruikt worden om corporate governance verbeteringen af te dwingen en dienen ze als generale preventie van overtredingen van de ESG principes.
 

ESG-integratie bij investeringsbeslissingen

Pensioenfonds MN streeft ernaar te investeren in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Er wordt belegd op basis van de zogenaamde ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. ESG integratie wil zeggen dat criteria voor milieu- sociaal- en governancebeleid worden toegepast bij investeringsbeslissingen. Deze integratie van ESG-criteria komt overeen met het eerste principe van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Het eerste PRI principe luidt: ‘Wij zullen milieu, sociale en governance aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en onze investeringsbeslissingen.’ MN bewaakt namens Pensioenfonds MN dit principe, mede door bij externe vermogensbeheerders in kaart te brengen waar er verbeteringen op dit gebied nodig zijn. 
 
Het consistente gebruik van ESG-criteria in combinatie met actief aandeelhouderschap, heeft een voordeel ten opzichte van het enkel uitsluiten van bedrijven in de portefeuille. Uitsluiting heeft als effect dat Pensioenfonds MN geen invloed als aandeelhouder kan uitoefenen op het beleid van een onderneming om zo verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren. Door het aangaan van de dialoog op basis van ESG-analyses, kan Pensioenfonds MN ondernemingen aansporen om verbeteringen door te voeren. Wanneer een bedrijf gedurende langere periode aantoonbaar slecht blijft presteren op het gebied van ESG-criteria, dan kan alsnog besloten worden om hier niet meer in te beleggen.
 

Uitsluiting van ondernemingen en landen

Pensioenfonds MN voert een uitsluitingbeleid dat landen en ondernemingen uitsluit op basis van schendingen van internationale verdragen ten aanzien van milieu-, sociale en governance factoren (ESG-factoren). Bekijk hier de volledige uitsluitinglijst.
 
Uitsluiting bedrijven
MN en Pensioenfonds MN zijn van mening dat de investering in sommige ondernemingen nooit verantwoord zijn, omdat deze ondernemingen producten produceren die in strijd zijn met internationale verdragen en/of schadelijk zijn voor mens, maatschappij en milieu. Zo wordt bijvoorbeeld niet belegt in bedrijven die controversiële wapens produceren zoals clusterbommen, biologische en chemische wapens en in bepaalde sectoren, zoals de tabaksindustrie. 
 
Uitsluiting landen
Pensioenfonds MN sluit landen uit als er sprake is van sancties. Deze sancties zijn dan uitgevaardigd door de Europese Unie of de Verenigde Naties tegen de desbetreffende landen. Dit heeft tot gevolg dan Pensioenfonds MN niet belegt in staatsobligaties van dat land, of in bedrijven die hun hoofdvestiging in dat land hebben. Op het MN dashboard is inzichtelijk welke landen en ondernemingen zijn uitgesloten op basis van deze criteria.