Visie en Uitgangspunten Verantwoord Beleggen

Pensioenfonds MN is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als pensioenfonds en institutionele belegger en wil daar naar handelen. Dit betekent dat we in ons beleggingsbeleid rekening houden met milieu, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur. Deze factoren hebben immers een invloed op onze beleggingen. Tegelijkertijd hebben onze beleggingen ook invloed op de wereld.

Het past binnen onze verantwoordelijkheid om, samen met onze inzet voor een financieel goed pensioen, verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van onze beleggingen op de wereld waarin onze deelnemers met pensioen gaan. We willen negatieve effecten voor de samenleving voorkomen en waar mogelijk een positieve bijdrage leveren. Zo willen we beleggen voor een goed rendement in een leefbare en duurzame wereld.

Dat verantwoord beleggen willen we in alle aspecten van het beleggen integreren, van beginselen tot beleggingsbeleid, strategieën en mandaten, tot beheer en uitvoering van de beleggingen.

Ons beleggingsbeleid voldoet aan internationale richtlijnen en verdragen. We zijn, via fiduciair manager MN, ondertekenaar van de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment. We respecteren de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aanverwante verdragen, de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO), en de Richtlijnen van de Verenigde Naties over bedrijven en mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Wij verwachten van bedrijven waarin wij investeren dat zij volgens de OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen op maatschappelijk verantwoorde wijze hun bedrijfsvoering inrichten. Dan gaat het om kwesties als mensenrechten, arbeidsrechten, milieu- en natuurimpact, tegengaan van omkoping en corruptie, consumentenbelang, en verantwoorde omgang met belasting. We onderschrijven tevens het belang van het klimaatakkoord van Parijs. MN is ondertekenaar van het Parijsakkoord, het Nederlandse Klimaatakkoord en de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties.  

Instrumenten Verantwoord Beleggingsbeleid

Pensioenfonds MN hanteert vier instrumenten om verantwoord beleggen tot uitvoering te brengen, namelijk: Actief aandeelhouderschap, ESG-integratie, Uitsluiting en Positieve Impact.

  • Uitsluiting: er wordt niet belegd in bedrijven of landen die niet in overeenstemming met internationale verdragen handelen. Daarnaast worden uitsluitingen toegepast op ondernemingen die zich bezighouden met producten of diensten waar Pensioenfonds MN principieel niet in wil investeren.
  • ESG-integratie: het toepassen van criteria voor milieu-, sociaal- en goed bestuur beleid.
  • Actief aandeelhouderschap: MN stemt namens Pensioenfonds MN op aandeelhoudersvergaderingen, gaat waar nodig met de onderneming in gesprek over economische en ESG-factoren en neemt juridische stappen om schades te verhalen. Als eerder genoemde zaken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan worden overgegaan tot uitsluiting van een onderneming.
  • Positieve impact: We willen met onze beleggingen niet alleen streven naar het voorkomen van negatieve maatschappelijke effecten, maar ook om waar mogelijk positieve maatschappelijke impact te realiseren. Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid willen we een positieve bijdrage leveren aan belangrijke sociale en duurzaamheidvraagstukken. Dit kan via investeringen die naast een rendementsdoelstelling een positieve maatschappelijke bijdrage hebben. Wij doen dit door investeringen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals, via zogenaamde Sustainable Development Investments.

Uitsluiting van ondernemingen en landen

Pensioenfonds MN hanteert een uitsluitingbeleid dat ondernemingen uitsluit waarvan de producten of kernactiviteiten in strijd zijn met internationale verdragen. Daarnaast sluiten we landen uit die onderworpen zijn aan opgelegde sancties door de VN Veiligheidsraad en de Europese Unie. Ten derde sluit Pensioenfonds MN ondernemingen uit die zich bezighouden met producten of diensten waar de Beheerder principieel niet in wil investeren. Dit betreft concreet de sectoren Tabak, Handvuurwapens voor civiel gebruik, Adult entertainment en Bont. Als laatste kan er tot uitsluiting worden overgegaan in het geval van onvoldoende voortgang op specifieke ESG-onderwerpen (zie ook Actief Aandeelhouderschap). Bekijk hier de volledige uitsluitinglijst.

ESG-integratie bij investeringsbeslissingen

Pensioenfonds MN streeft ernaar te investeren in financieel gezonde bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Er wordt belegd op basis van de zogenaamde ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social and Governance. ESG integratie wil zeggen dat criteria voor milieu- sociaal- en governancebeleid worden toegepast bij investeringsbeslissingen. Bij nieuwe beleggingsstrategieën denken we na over welke rol deze ESG-factoren spelen in onze beleggingen. Per beleggingscategorie maken we daarom keuzes over de manier van ESG-integratie, bijvoorbeeld door het screenen van ondernemingen op ESG-factoren, specifieke duurzaamheidsdoelstellingen of het niet beleggen in bepaalde sectoren. Ook kijken we bij de selectie van externe vermogensbeheerders goed of ook zij risico’s en kansen op ESG-gebied goed meenemen in hun beleggingen. Zo nemen wij in al onze beleggingen ESG-factoren mee.

Actief aandeelhouderschap

We vinden het belangrijk een actief en betrokken aandeelhouder te zijn. We doen dit door het aangaan van een dialoog met de ondernemingen waarin belegd wordt en door onze stem uit te brengen tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Stemmen

Door te stemmen kunnen aandeelhouders invloed uitoefenen op belangrijke onderwerpen, zoals de strategie van de onderneming en de bestuursstructuur. Als actief aandeelhouder willen we die mogelijkheid gebruiken. Ons uitgangspunt is daarbij dat ondernemingen zich richten op een gezonde en winstgevende bedrijfsvoering op lange termijn, en dus rekening houden met de wereld om hen heen en hun werknemers. Daarvoor is een goed bedrijfsbestuur cruciaal. Hoe we die uitgangspunten gebruiken bij het stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen staat in het stembeleid. Vanwege het grote aantal ondernemingen waar gestemd moet worden, wordt het stembeleid in opdracht van MN uitgevoerd door ISS (Institutional Shareholder Services). Via de stemrapportage van MN kan eenvoudig nagegaan worden hoe er per onderneming gestemd is.

Dialoogprogramma

Het voeren van dialoog over ESG-onderwerpen is de tweede wijze waarop wij onze invloed als aandeelhouder inzetten. Met een dialoogprogramma gaat MN namens Pensioenfonds MN in gesprek met bedrijven waar ESG factoren kunnen worden verbeterd. We gebruiken onze invloed actief om verbeteringen op ESG-gebied te realiseren, om op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en markten.

Fiduciair manager MN voert het bedrijfsdialogenprogramma namens Pensioenfonds MN uit. Zij rapporteert over de voortgang van dit programma. Tevens publiceert ze de lijst van bedrijven waarmee ze namens Pensioenfonds MN in dialoog is.

Het consistente gebruik van ESG-criteria in combinatie met actief aandeelhouderschap, heeft een voordeel ten opzichte van het enkel uitsluiten van bedrijven in de portefeuille. Uitsluiting heeft als effect dat Pensioenfonds MN geen invloed als aandeelhouder kan uitoefenen op het beleid van een onderneming om zo verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren. Door het aangaan van de dialoog op basis van ESG-analyses, kan Pensioenfonds MN ondernemingen aansporen om verbeteringen door te voeren. Wanneer een bedrijf gedurende langere periode aantoonbaar slecht blijft presteren op het gebied van ESG-criteria, dan kan alsnog besloten worden om hier niet meer in te beleggen.

Positieve impact

We willen met onze beleggingen niet alleen streven naar het voorkomen van negatieve maatschappelijke effecten, maar ook om waar mogelijk positieve maatschappelijke impact te realiseren. Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid willen we een positieve bijdrage leveren aan belangrijke sociale en duurzaamheidvraagstukken. Dit kan via investeringen die naast een rendementsdoelstelling een positieve maatschappelijke bijdrage hebben. Wij doen dit door investeringen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals, via zogenaamde Sustainable Development Investments.

Naast het meten van exposure naar Sustainable Development Investments dragen we via dialoogprogramma’s ook bij aan het bereiken van Sustainable Development Goals. Dit doen we bijvoorbeeld door op te komen voor arbeidsrechten, op te roepen tot meer diversiteit in besturen en door bij te dragen aan de klimaattransitie.