06

apr

Pensioenfonds MN positief over collectieve waardeoverdracht

Toekomst Pensioenfonds MN
Sinds 1 januari 2022 is de pensioenopbouw voor de actieve deelnemers van Pensioenfonds MN ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). De afgelopen maanden is door  Pensioenfonds MN, werkgever MN en PMT onderzocht of alle seinen op groen staan om ook de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers over te dragen aan PMT. Tijdens de Algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden op 17 februari jl. is een uitgebreide toelichting gegeven welke criteria in dit proces zijn meegenomen. U kunt hier de presentatie en het Webinar terugkijken.

  

Pensioenfonds MN positief over collectieve waardeoverdracht
PMT heeft inmiddels positief gereageerd op het verzoek van pensioenfonds MN tot een collectieve waardeoverdracht. Het bestuur van Pensioenfonds MN heeft het voorlopige besluit genomen om de collectieve waardeoverdracht samen met PMT verder uit te werken. Dit is een ingrijpend traject dat enkele maanden in beslag zal nemen. Het bestuur van Pensioenfonds MN moet veel voorbereidingen treffen. Zo moeten procedures doorlopen worden met het verantwoordingsorgaan en de Raad van toezicht. Tevens is een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandse Bank (DNB) nodig. Pas als aan alle (wettelijke) vereisten is voldaan, kan er worden overgegaan tot collectieve waardeoverdracht. Richtdatum voor de collectieve waardeoverdracht is eind 2022.
Definitieve besluitvorming door beide fondsen vindt plaats na de nadere uitwerking.

 

Op de hoogte blijven
De voortgang van het traject zullen we via de website vermelden. Ook verzenden we dan de 
e-nieuwsbrief. Wilt u makkelijk op de hoogte blijven van toekomstige ontwikkelingen, meld u dan hier aan voor deze digitale nieuwsbrief.