23

jun

Naar een toekomstbestendig pensioen voor (oud-)MN'ers

Pensioenfonds MN beraadt zich op de toekomst. De vraag die het bestuur de komende tijd wil beantwoorden is de volgende: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig pensioen voor onze (ex)deelnemers en gepensioneerden? Het bestuur doet eerst uitvoerig onderzoek hiernaar samen met het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad, de werkgever en de vakbonden. Bij dit onderwerp is uitvoerig stilgestaan op de (online) algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden op 15 juni jongstleden. Hier kunt u deze algemene vergadering terugkijken. De belangrijkste vragen en antwoorden zetten we hieronder nog even voor u op een rijtje.

Waarom moet er wat veranderen?
 • De complexiteit van wet- en regelgeving voor pensioenfondsen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat betekent dat er steeds grotere eisen worden gesteld, ook door toezichthouders, aan pensioenfondsen en pensioenfondsbesturen. 
 • Er is steeds meer nadruk op kostenbeheersing door pensioenfondsen. Dat is terecht, want elke euro die opgaat aan kosten, kan niet naar de pensioenen. 
 • Deze twee tendensen zijn de oorzaak dat het aantal pensioenfondsen in Nederland in sneltreinvaart vermindert. Pensioenfondsen gaan samen, kleinere pensioenfondsen zoeken aansluiting bij grotere fondsen en anderen sluiten zich aan bij bijvoorbeeld een algemeen pensioenfonds. Zo’n twintig jaar geleden waren er in Nederland nog meer dan duizend zelfstandige pensioenfondsen. Nu zijn dat er nog ruim 200.
 • Pensioenfonds MN is, zeker wat het aantal deelnemers betreft, een van de kleinere overgebleven fondsen van Nederland. Die kleine schaal zorgt voor relatief hoge kosten per deelnemer. Weliswaar staat tegenover die hoge kosten ook een goed serviceniveau, maar de kosten lopen meer en meer uit de pas met die van andere grotere pensioenfondsen. Die hebben hun kosten de afgelopen jaren vaak weten te verlagen. 
Waarom juist nú nadenken over de toekomst?

Naast de hierboven genoemde redenen, is er nog een andere aanleiding om juist nú na te denken over de toekomst. We staan aan de vooravond van een grote hervorming van het pensioenstelsel. Als de regeling toch al op de schop moet, dan kunnen we maar beter tegelijkertijd overstappen naar een toekomstbestendige situatie. Zo hoeft de boel niet twéé keer overhoopgehaald te worden.

Wat is de conclusie van de toekomstverkenning?

Het bestuur heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de toekomst van Pensioenfonds MN. De belangrijkste conclusie is dat het huidige model, met Pensioenfonds MN als zelfstandig klein pensioenfonds, niet toekomstbestendig is. We zoeken daarom naar een alternatief.

Wat zijn de opties voor de toekomst?

Het bestuur van Pensioenfonds MN ziet twee goede opties:  

 • Aansluiting zoeken bij een bedrijfstakpensioenfonds
 • Aansluiting zoeken bij een algemeen pensioenfonds (APF) 
Dus Pensioenfonds MN houdt op te bestaan?

Het bestuur moet nog besluiten over de toekomst van het fonds, maar de alternatieven die voorliggen gaan inderdaad uit van het einde van Pensioenfonds MN als zelfstandig fonds. Het bestuur is ervan overtuigd dat een toekomst in een groter verband in het belang is van alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden.

Wat zijn de belangrijkste criteria bij het kiezen van een toekomstscenario?
 • Het belang van de (ex)-deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds MN is het enige dat telt. Dat betekent dat we zoeken naar een toekomst waarin een goed en betaalbaar pensioen tegen duidelijke lagere kosten het best verwezenlijkt kan worden. Daarbij maakt het bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van álle deelnemers.
 • We zoeken aansluiting bij een partij die ook straks, wanneer we overgaan naar een nieuw pensioenstelsel, die nieuwe pensioenregeling kan uitvoeren.
 • We kijken bij de keuze voor een partij nadrukkelijk ook naar hoe die partij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel gaat uitvoeren én hoe daarbij eventuele compensatie voor verschillende leeftijdscohorten plaatsvindt.
 • Het uitgangspunt is om zowel de toekomstige opbouw voor werknemers als de bestaande rechten van deelnemers en gepensioneerden bij één uitvoerder te hebben.
 • De aansluiting bij een andere partij is eenvoudiger naarmate het verschil in dekkingsgraad tussen Pensioenfond MN en de ontvangende partij kleiner is.
 • Toezichthouder De Nederlandsche Bank moet instemmen met de aansluiting bij een andere partij en de voorwaarden die bij die overstap horen. Een evenwichtige belangenbehartiging van alle deelnemers en gepensioneerden is daarbij voor DNB een belangrijk criterium.
Wat betekent dit voor de pensioenregeling van MN? Die ligt toch vast in de cao?

Ja, MN als werkgever maakt samen met de vakbonden en de ondernemingsraad afspraken over de pensioenregeling, die onderdeel uitmaakt van de cao van MN. De huidige pensioenregeling moet echter sowieso op de schop, omdat uiterlijk op 1 januari 2027 nieuwe pensioenstelsel in werking treedt. De verschillende pensioenregelingen in Nederland gaan dan veel meer op elkaar lijken dan nu het geval is. Dat maakt ook het aansluiting zoeken bij een andere partij eenvoudiger.

Ga ik er op achteruit als Pensioenfonds MN aansluiting zoekt bij een andere partij?

Het uitgangspunt is dat bij een overgang alle rechten en aanspraken behouden blijven. Dan gaat niemand er op achteruit. Maar pensioenen zijn natuurlijk wel afhankelijk van ontwikkelingen in de economie. Maar dit staat los van aansluiting bij een andere partij.

Waarom sluiten we niet aan bij PMT?

Dat kan één van de mogelijke scenario’s zijn. Het bestuur onderzoekt bij welke partij de belangen van alle deelnemers het best gediend zijn. Op dit moment bestudeert het bestuur drie overgebleven partijen. De uitkomst van dat onderzoek is nu nog niet bekend.

Hoe gaat het nu verder?

Na onderzoek en een eerste schifting na het versturen van een request for information naar een aantal partijen, heeft het bestuur een selectie van drie overgebleven partijen gemaakt, waaronder twee bedrijfstakpensioenfondsen en én algemeen pensioenfonds (APF). Het selectieproces ziet er nu als volgt uit:

 • Begin juni is een request for proposal naar de drie overgebleven partijen gestuurd.
 • Begin juli verwachten we deze vragenlijst ingevuld retour.
 • De externe consultant die het bestuur bij het selectieproces ondersteunt levert rond eind juli een eerste conceptrapport op.
 • In september/begin oktober worden de vervolgstappen bepaald in samenspraak met het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad, de werkgever en de vakbonden. Na deze partijen gehoord te hebben, hoopt het bestuur aan het einde van 2021 een definitief besluit over de toekomst van het fonds te kunnen nemen.
Wanneer hoor ik meer?

Naar verwachting organiseert Pensioenfonds MN in november 2021 weer een algemene vergadering van deelnemers en gepensioneerden. De toekomst van het fonds zal daar het belangrijkste agendapunt zijn. Na die vergadering zullen alle deelnemers en gepensioneerden ook per post of per mail geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Waarom is de jaarlijkse pensioenopbouw bij Pensioenfond MN zo laag?

De belangrijkste reden voor de relatief lage opbouw is de extreem lage stand van de rente. Daardoor is de kostprijs van pensioen nu erg hoog. Ook bij een aantal andere pensioenfondsen is de jaarlijkse pensioenopbouw vergelijkbaar met die bij Pensioenfonds MN. Toch zijn er ook veel fondsen die ook nu nog een hogere pensioenopbouw hebben. Die opbouw is in de meeste gevallen echter verre van kostendekkend, en vindt dus “op de pof” plaats. Doordat Pensioenfonds MN een relatief jong fonds is, met veel meer actieve deelnemers dan gepensioneerden, is dit voor ons fonds geen optie.