25

sep

Kans op pensioenverlaging in 2020 is reëel

Meerdere pensioenfondsen moeten waarschijnlijk volgend jaar de pensioenen verlagen. Via deze nieuwsbrief informeren wij u hoe dat voor Pensioenfonds MN is. Dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Voor volgend jaar (2020) is de kans op verlaging van de pensioenen helaas reëel. Dat geldt ook voor de kans op een verlaging in 2021. Of er daadwerkelijk een verlaging komt in 2020 wordt pas begin 2020 duidelijk en hangt af van een combinatie van factoren, zoals de ontwikkeling van de rente en de rendementen op onze beleggingen. Wij houden u via de website en nieuwsbrieven op de hoogte. Als er in de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zijn, dan passen we de informatie aan.

 

Is het zeker dat Pensioenfonds MN de pensioenen volgend jaar verlaagt?

Nee, dat weten we pas begin 2020. We kijken daarvoor naar de actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds MN per eind 2019. Deze mag niet lager zijn dan de kritische ondergrens. De kritische ondergrens is eind mei 90,7% (deze grens kan eind 2019 hoger of lager zijn, mede afhankelijk van de rentestand). Als de actuele dekkingsgraad eind 2019 lager is dan de kritische ondergrens moeten we de pensioenen in de loop van 2020 verlagen.

 

Hoe staat Pensioenfonds MN er financieel voor?

In het tweede kwartaal 2019 verslechterde de financiële positie van Pensioenfonds MN. Ondanks een positief rendement van 6,3% daalde de actuele dekkingsgraad per eind augustus naar 92,3% en de beleidsdekkingsgraad naar 95,8%. Dat heeft te maken met de gedaalde rente. Op dit moment is er dus voor 2020 en 2021 een reële kans op verlaging van de pensioenen

 

Waarom neemt de kans op verlagen in 2020 toe?

Een commissie adviseert het kabinet iedere vijf jaar over de parameters die pensioenfondsen moeten hanteren bij de diverse berekeningen. Die parameters zeggen onder meer iets over de te verwachten rendementen waarmee gerekend moet worden. In 2014 werd het vorige advies gegeven, dus in juni 2019 is een nieuw advies door de commissie uitgebracht. Omdat de verwachtingen van de financiële markten minder gunstig zijn, adviseert de commissie om vanaf 2020 met lagere verwachte rendementen te rekenen. En rekenen met een lager rendement voor de toekomst betekent dat de financiële positie van het fonds trager zal herstellen. De nieuwe parameters hebben tot gevolg dat de kans op verlagen volgend jaar (in 2020) toeneemt. Daarnaast is de afgelopen maanden de rente verder gedaald.

 

Wanneer komt er meer duidelijkheid?

Er zijn twee situaties waarin we de pensioenen moeten verlagen: de eerste situatie is op korte termijn in 2020 en de tweede op de iets langere termijn in 2021. Begin 2020 komt er meer duidelijkheid over het wel of niet verlagen in 2020. En begin 2021 is er meer duidelijkheid over eventueel verlagen in 2021. Om te bepalen of we in 2021 moeten verlagen kijken we naar de beleidsdekkingsdekkingsgraad én de actuele dekkingsgraad van eind 2020. Is een verlaging aan de orde dan wordt u tijdig geïnformeerd. De begrippen actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad worden verderop in de nieuwsbrief toegelicht. 

 

Wat betekent verlagen voor u?

Het verlagen heeft alleen betrekking op uw MN-pensioen en niet op uw AOW. Als wij de pensioenen moeten verlagen is het verlagingspercentage voor alle deelnemers gelijk. Niet alleen voor gepensioneerden, maar ook voor de deelnemers die nog niet met pensioen zijn. Dit betekent dat het pensioen dat u heeft opgebouwd lager wordt. Wij moeten in 2020 zoveel verlagen totdat de dekkingsgraad uit het herstelplan gehaald kan worden en in 2021 tot de dekkingsgraad op 100% uitkomt. Als in 2020 verlaagd moet worden, mag deze verlaging over 10 jaar worden verspreid. Stel dat Pensioenfonds MN de pensioenen met bijvoorbeeld 7% moet verlagen, dan zal daarvan in 2020 0,7% worden doorgevoerd.

 

Wat is het verschil tussen de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben. Als onze dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld om alle pensioen te kunnen betalen. Pensioenfondsen hebben een actuele dekkingsgraad en een beleidsdekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de dekkingsgraad op één moment. We bepalen elke maand onze actuele dekkingsgraad. Deze kan behoorlijk schommelen. Met de dekkingsgraad zien we welk effect de economie op ons pensioenfonds heeft. En welk effect financiële ontwikkelingen hebben. Bijvoorbeeld stijgende opbrengsten uit beleggingen of een dalende rente.

Met de actuele dekkingsgraad wordt de beleidsdekkingsgraad berekend. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Door een gemiddelde te nemen schommelt de beleidsdekkingsgraad minder sterk.

 

Waarom daalt de rekenrente?

De historische lage rente heeft met een aantal factoren te maken. Op dit moment is er veel aanbod van geld in onze economie. Rente kun je zien als een vergoeding voor dit geld en daalt als het aanbod hoger wordt. Hierbij spelen structurele factoren een rol. Denk hierbij aan de vergrijzing en de langzaam dalende inflatieverwachting. Daarnaast is het beleid van de Europese Centrale bank van invloed. Zij houdt bijvoorbeeld de beleidsrente, waarop veel rentetarieven zijn gebaseerd, extreem laag. Als gevolg van eerder genoemde structurele factoren kan de rente mogelijk nog lange tijd laag blijven. Binnen de Europese wetgeving hebben landen de ruimte om zelf te bepalen hoe streng het toezicht op pensioenfondsen is en hoe dit wordt ingevuld. in Nederland voert de Nederlandsche Bank (DNB) dit toezicht uit. DNB vindt dat een risicovrije (markt)rente het beste past bij de Nederlandse pensioenverplichtingen.

 

Wat doet Pensioenfonds MN om verlaging te voorkomen?

Pensioenfonds MN doet er alles aan om te voorkomen dat we in de toekomst uw pensioen moeten verlagen. Renteontwikkelingen hebben een grote invloed op de financiële positie van Pensioenfonds MN. De lage rente van de laatste jaren is één van de belangrijkste redenen van de daling van de dekkingsgraad. Hoe lager de rente hoe meer geld we opzij moeten zetten voor de pensioenen. Pensioenfonds MN probeert het risico van een dalende rente kleiner te maken. Dat doen we via de zogenaamde renteafdekking. Pensioenfonds MN heeft een deel (ongeveer 55%) van het renterisico afgedekt via beleggingen in obligaties en rentederivaten. We hebben het risico niet helemaal afgedekt, waardoor een deel van de negatieve effecten bij een dalende rente wordt opgevangen, maar we profiteren bij een rentestijging. De afdekking van het renterisico brengt kosten met zich mee. Bij de mate van renteafdekking maken wij op basis van een ALM studie een zorgvuldige afweging tussen ruimte voor herstel en bescherming tegen renteverlaging.

 

Het beleggingsbeleid is eigenlijk het belangrijkste instrument waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de financiële positie van het fonds. In het beleggingsbeleid leggen we vast welk rendement we tegen welk risico willen behalen om onze financiële positie te verbeteren. We hanteren strikte regels over hoeveel risico we nemen met de beleggingen, we nemen niet meer risico dan nodig om de doelstellingen te bereiken.

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?

Stuur een mail naar pensioenfondsmn@mn.nl of bel naar 070-31 60466. U kunt ook bij ons langskomen op de 8e etage van de Zilveren Toren, Prinses Beatrixlaan 15, te Den Haag. Maak dan wel eerst een afspraak.