22

aug

Besluit collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. en liquidatie Pensioenfonds MN

Besluit collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. en liquidatie Pensioenfonds MN

Tijdens de Algemene Vergadering op 21 juni 2022 heeft het bestuur van Pensioenfonds MN u geïnformeerd over het voornemen van een collectieve waardeoverdracht naar PMT en de liquidatie van Pensioenfonds MN. Inmiddels is er meer duidelijk over het invaliditeitspensioen.

Principe besluit

Het bestuur heeft op 18 augustus 2022 een principe besluit genomen tot een collectieve waardeoverdracht van de pensioenen uit de hoofdregeling naar PMT en de ingegane invaliditeitspensioenen naar a.s.r. Ook heeft het bestuur een principe besluit genomen tot liquidatie van Pensioenfonds MN.

De volgende stap

Het bestuur heeft inmiddels het Verantwoordingsorgaan om advies gevraagd. De Raad van Toezicht is om goedkeuring gevraagd. Wanneer dit traject positief is afgerond, kan het bestuur een besluit onder opschortende voorwaarden nemen. Daarna wordt in de communicatie achter Pensioenfonds MN ‘in liquidatie’ vermeld. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk dat het fonds over enige tijd ophoudt te bestaan.

De Nederlandsche Bank

Zodra het Verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht en de Raad van Toezicht het besluit heeft goedgekeurd, zal de collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. bij De Nederlandsche Bank (DNB) worden aangemeld. Wanneer het exact zo ver is - waarschijnlijk begin september - informeren wij u via de website www.pensioenfondsmn.nl. Het besluit is pas definitief als Pensioenfonds MN het bericht van DNB ontvangt dat er geen bezwaar is tegen een collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. DNB hanteert hiervoor een termijn van drie maanden. Zodra DNB aangeeft geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdrachten informeren wij u.